Informatie met betrekking tot de Vereniging Sportraad Hilvarenbeek

Volgens de statuten van de Sportraad stelt deze zich ten doel:

  1. het bevorderen van de lichamelijke opvoeding en sport in de gemeente Hilvarenbeek, in de ruimste zin van het woord;
  2. het adviseren en begeleiden van de aangesloten verenigingen terzake van alle aan de orde komende organisatorische, technische en financiële aspecten.

In de praktijk komt het er vaak op neer dat de Sportraad in overleg treedt met de gemeente als een individuele vereniging dat niet voor elkaar krijgt of als er belangen op het spel staan die meerdere verenigingen raken.

De Sportraad is door de gemeente ingesteld om te dienen als adviesorgaan voor alle zaken de sport betreffende. En in die hoedanigheid wordt door de Sportraad ook regelmatig gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan de gemeente.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van het aantal leden van 14 jaar en ouder van het jaar daarvoor. Daarbij wordt de volgende staffel gehanteerd:

0 74 leden €   20,00
75 149 leden €   30,00
150 249 leden €   60,00
250 499 leden €   90,00
500 leden € 140,00

In totaal zijn momenteel 26 sportverenigingen lid van de Sportraad. Elke vereniging vaardigt een lid af naar de bestuursvergaderingen die 4 keer per jaar gehouden worden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 personen. De voorzitter is onafhankelijk, de overige bestuursleden vertegenwoordigen tevens hun vereniging binnen Sportraad. Naast de bestuursvergaderingen vergadert het dagelijks bestuur 5 keer, ongeveer een maand voorafgaand aan de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering.

Een keer per jaar (medio januari) wordt de jaarvergadering gehouden.
Tevens worden eind januari de Sportprijzen uitgereikt tijdens het Sportgala.

De punten die tijdens de vergaderingen besproken worden zijn zeer divers.
Zaken die regelmatig besproken worden zijn onder andere:

Het aanmelden als lid van de Sportraad kan middels een schriftelijk verzoek daartoe, gericht aan de secretaris.
De bestuursvergadering beslist vervolgens over de toelating.